Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.07.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 18.07.2018 г.


На заседанието си на 18.07.2018 г. КФН реши:
 
1.Издава разрешение на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Астра Баланс”.
 
2.Издава разрешение на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Астра Глобал Екуити”.

3.Издава одобрение на управляващото дружество “Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд “Компас Евроселект”. Изпраща писмо до дружеството за предоставяне на допълнителна информация във връзка с искането да бъдат одобрени промените в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд “Компас Евроселект”.
 
4.Вписва „Ар-брокер” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.
 
5.Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „Одит-Корект” ООД за одитори за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на  Застрахователно акционерно дружество „Асет Иншурънс” АД.
 
6.Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД и „Одит Консулт 2004“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЗД „Бул Инс” АД.
 
7.Утвърждава „Мазарс“ ООД и „Одитконсулт“ ООД за одитори за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” АД.
 
8.Одобрява план за възстановяване на собствени средства на ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД.
 
9.Открива производство по прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗК „Лев Инс” АД за назначаване на одитна проверка на дружеството към 30.06.2018 г.
 
10.Отписва „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа воден от КФН.
 
11.Отписва като публични дружества от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа:

Холдингово акционерно дружество „АКБ Корпорация“
„Южен Индустриален Парк“ АД
„Заваръчни машини“ АД
„Бесттехника Радомир“ АД
„Сливница 1968“ АД
„Мен Инвестмънт Груп“ АД
„Месокомбинат Казанлък“ АД
„Юрокапитал Битекс“ АД
„СМП - Бухово“ АД
„Орфей-Б“ АД
„Резервни части“ АД
„Марбъл Артс“ АД
 
Отписва и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
12.Уведомява „Застрахователна компания Олимпик - клон България”, че трябва да предприеме необходимите действия по извършване на определени плащания, така както са определени в искането на Министерството на финансите на Кипър, Надзорен орган върху застраховането на Република Кипър.
 
13.Уведомява регулаторните органи на Австрия, Нидерландия и Швеция, че инвестиционният посредник „Ъп Тренд” OOД (предишно наименование „Бул Тренд Брокеридж” ООД) има намерение да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
14.Изпраща писмо до „Финанс Директ“ АД, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.  
 
15.Изпраща писмо до „Булфинанс Инвестмънт” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.
 
16.Изпраща писмо до ЗК „Лев Инс” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за утвърждаване на „Захаринова и партньори“ ООД и „Ековис одит България“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЗК „Лев Инс” АД. 
 
17.Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество ОЗК – Застраховане“ АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за утвърждаване на „Ековис одит България” ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одиторски дружества за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно акционерно дружество ОЗК – Застраховане“ АД.
 
18.Изпраща писмо до „Евроинс Иншурънс Груп” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за утвърждаване на „БДО България“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД за одиторски дружества за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Евроинс Иншурънс Груп” АД.
 
19.Изпраща писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC) с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с намерението на „Ur Trade Fix Ltd”,  инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.