Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.06.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 18.06.2020 г.

 

На заседанието си на 18.06.2020 г. КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Риъл Булленд“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 2 507 422 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с емисионна и номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 500 000  лева на 5 007 422 лева.

2. Одобрява Дора Ирикова за член на съвета на директорите на  УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД.

3. Одобрява Петър Савов за прокурист на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД.

4. Одобрява Анета Беновска-Ушанова за лице, което да ръководи функцията по съответствие на ЗД „Нова Инс“ ЕАД, ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД и ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД.

5. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД като одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ОЗОФ Доверие ЗАД“ АД.

6. Вписва „Оптимал брокер“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Регистрира промени в процедурните правила за провеждане на изпит, представени от стопанска академия „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ – гр. Свищов, регистрирана като организация за провеждане на професионално обучение на застрахователни брокери.
 
8. Одобрява придобиване от „УНИКА ОСТЕРАЙХ ФЕРЗИХЕРУНГЕН“ АГ, Австрия, на пряко квалифицирано участие в размер на 99.91 % от капитала на ЗК „УНИКА“ АД и непряко квалифицирано участие в размер на 99.94 % от капитала на „УНИКА Живот“, което да се извърши в резултат на вътрешногрупово преобразуване чрез вливане на „УНИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АГ, Австрия, в „УНИКА ОСТЕРАЙХ ФЕРЗИХЕРУНГЕН“ АГ, Австрия.

9. Изпраща писмо до „Родна земя Холдинг“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.