Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.06.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 18.06.2019 г.


На заседанието си на 18.06.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Ди Ви Съкровище” чрез вливане в ДФ „Ди Ви Баланс”, управлявани от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
2. Утвърждава „БДО България“ ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на ГФО за 2019 г. на „Фи Хелт Застраховане” АД.
 
3. Одобрява промени в устава на „Премиер фонд“ АДСИЦ.
 
4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите.
(Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 18.07.2019 г. вкл.)
 
5. Изпраща писмо до ЗК „Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Денчо Желязков Златанов за независим член на Съвета на директорите на дружеството.
 
6. Изпраща писмо до ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „Захаринова Нексиа” ООД и „Ековис одит България” ООД като одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на ГФО за 2019 г. на дружеството.
 
7. Изпраща писмо до „ОЗОК ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаването на „Захаринова Нексиа” ООД и „Ековис одит България” ООД като одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на ГФО за 2019 г. на дружеството.