Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.04.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 18.04.2019 г.


На заседанието си на 18.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Определи минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2017 г. до 29.03.2019 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 616 – УПФ от 18.04.2019 г. и № 615 - ППФ от 18.04.2019 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД за промяна в договора за депозитарни услуги, сключен за сметка на управляваните от него договорни фондове „Тренд Фонд Акции”, „Тренд Балансиран Фонд” и „Тренд Фонд Консервативен”, от една страна, и „Юробанк България” АД в качеството ѝ на депозитар, от друга страна.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД за прекратяване на дейността на управлявания от него договорен фонд „Астра Динамик“.

4. Одобрява Александър Проценко за член на Управителния съвет на ПОД „Алианц България“ АД.
 
5. Заличава застрахователения агент  „Адванс Вижън” ЕООД от регистъра, воден от КФН.
 
6. Прекратява откритото производство по заличаване на застрахователен агент „СНС Консултинг” ЕООД от регистъра, воден КФН.
 
7. Изпраща писмо до „Слънце Стара Загора-Табак“ АД, гр. Стара Загора, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
8. Прекратява производството за разширяване обхвата на издадения лиценз на инвестиционния посредник (ИП) „Реал Финанс” АД.
 
9. Изпраща писмо до „Биодит“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.