Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.04.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 18.04.2017 г.

На заседанието си на 18.04.2017 г. КФН реши: 

1. Одобрява коригиран проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Приморско Клуб” ЕАД, както и вписването на посочената емисия, в процес на емитиране, във водения от регулаторния орган регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
2. Издава одобрение за извършване на непряко придобиване на акционерно участие от страна на „Софарма” АД, с което се преминава прагът от 30 % на участие в капитала на „ОЗОФ Доверие ЗАД” АД и „ЗК Медико-21” АД.