Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.03.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 18.03.2019 г.


На заседанието си на 18.03.2019 г. КФН реши:
 
1. Определя Диана Йорданова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, за заместник, който да изпълнява правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ до встъпване в длъжност на избран от Народното събрание нов заместник-председател.
 
2. Вписва последваща емисия акции в резултат на конвертиране на облигации в акции, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 13 975 679 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е следствие на увеличаване на капитала на дружеството от 113 154 291 лева на 127 129 970 лева.
Вписва емисията акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Одобрява Петър Илиев за член на Надзорния съвет на ПОД „Алианц България“ АД и Дора Андреева за независим член на Надзорния съвет на същото пенсионноосигурително дружество.
 
4. Прекратява нотификационното производство за установяване на клон на територията на Република България на инвестиционния посредник „Leadcapital Markets Ltd.”, лицензиран от Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC), по искане на дружеството.  
 
5. Отказва да впише „JVS Ltd.” („Джей Ви Ес” ЕООД) в регистъра, воден от КФН, като обвързан агент на инвестиционния посредник K-DNA Financial Services Ltd.
 
6. Изпраща писмо до „Парк“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявление за издаване на одобрение на промени в устава на дружеството.
           
7. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявление за одобрение на Красимир Свиленов Киров за член на съвета на директорите на дружеството.