Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.02.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 18.02.2021 г.


На заседанието си на 18.02.2021 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество KBC Asset Management NV, Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон” КЧТ да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „ОББ ЕкспертИйз”, състоящ се от десет подфонда.
Вписва ДФ „ОББ ЕкспертИйз” заедно с неговите подфондове в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от ДФ „ОББ ЕкспертИйз”.
 
2. Одобрява Лорен Жамот за член в Управителния съвет на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА” АД и в Управителния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ” АД.
 
3. Отказва да издаде одобрение на коригиран проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Феникс Капитал Холдинг“ АД.
 
4. Изпраща писма до компетентните органи на Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.
 
5. Изпраща писмо до „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с придобиване от дружеството на квалифицирано участие в капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21“ АД.
 
6. Удължава с един месец срока за внасяне на актуализиран проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „235 Холдингс“ АД.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Аларик Кепитъл“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на членове на Съвета на директорите на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.