Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.02.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 18.02.2020 г.


На заседанието си на 18.02.2020 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадена от Холдинг „Света София“ АД. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 лева на една облигация. Годишният лихвен процент е фиксиран в размер на 5%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 14.11.2019 г. и дата на падеж 14.11.2027 г. Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Алтерко“ АД. Емисията е в размер до 3 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3 лева всяка.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.