Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.01.2022 г.

Решения от заседание на КФН на 18.01.2022 г.


На заседанието си на 18.01.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Елена Кадева за прокурист на инвестиционен посредник „Глобъл Фъндс Ексчейндж“ ЕАД.
 
2. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на “Доброволен пенсионен фонд - Бъдеще”.
 
3.  Издава одобрение на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, на изменения и допълнения в договор за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от ЗДСИЦДС (извършване на строежи и подобрения на придобитите недвижими имоти, дейности по поддръжка и експлоатация на придобитите недвижими имоти, както и извършване на други необходими дейности, пряко свързани с осъществяване на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДСИЦДС) с трето лице.
 
4. Вписва емисия варанти, които ще бъдат издадени при бъдещо увеличение на капитала на „Софарма“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 44 925 943 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,28 лева за един брой, с ISIN код BG9200001212, които дават право на притежателите на варанти да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 4,13 лева за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.
 
5. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари съвместно с Европейския банков орган, считано от 01 април 2022 година.