Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.11.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 17.11.2020 г.


На заседанието си на 17.11.2020 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващото дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
2. Одобрява Николай Панайотов за  лице, което може да сключва съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД.
 
3. Признава придобитата от Владислав Ефремов квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., годишните справки, доклади и приложения на „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД и на „ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД.
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд. (Проектът на наредба и мотиви към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 17.12.2020 г. включително)
 
6. Открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските във Фонда за незастраховани МПС по чл. 554, т. 1 от КЗ, както и срока за тяхното извършване. (Проектът на решението е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 17.12.2020 г. включително).
 
7. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Фактори“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на Съвета на директорите.