Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.11.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 17.11.2016 г.

На заседанието си на 17.11.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за представяне на допълнителна информация и документи до „Арко Тауърс” АДСИЦ във връзка с искане за издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) за замяна на обслужващо дружество.
 
2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Нео Лондон Капитал” ЕАД във връзка с искане за потвърждаване на допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от дружеството.
 
3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до УД „Компас Инвест” АД, гр. София, във връзка с постъпилото заявление от дружеството за издаване на разрешение за организиране и управление на ДФ „Компас Плюс.
 
4. Одобрява промяна в устава на „Булленд инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, приета с решение на съвета на директорите на дружеството.
 
5. Не издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Хювефарма” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД на акции на „Биовет” АД от останалите акционери на дружеството.
 
6. Одобрява Проект за изменение на Проект относно финансиране на конкретни дейности по безопасност на движението на основание чл. 560, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (КЗ).