Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 17.10.2019 г.


На заседанието си на 17.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Маню Моравенов за член на съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.
 
2. Утвърждава „ГРАНД ТОРНТОН“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД.
 
3. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „Ес Ди Aй Груп“ ООД като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.
 
4. Изпраща уведомления до надзорния орган на Кралство Дания относно намеренията на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД и „Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД да преустановят дейността си при условията на свобода на предоставяне на услуги на тяхна територия.
 
5. Заличава "ЕВО ТРЕЙДИНГ" ООД, "КВ 11" ЕООД и "КЕЙ БИ БРОК" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "Смарт Асистънс" ООД, "ТУРИСТ КОМЕРС" ЕООД  и "БУЛ ИН КОМЕРС" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до Фонда за компенсиране на инвеститорите, с което го уведомява, че не са налице основания за приемане на предложената промяна в Правилника за устройството и дейността на Фонда.
 
8. От разгледаните до 17.10.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г., се допускат:
 
1. Иван Димитров
2. Илияна Василева
3. Вихрен Молевски
4. Аспарух Стойчевски
1. Александър Куманов
2. Галина Русева
3. Мартина Стойнова
4. Вихрен Молевски
5. Таня Йорданова
6. Аспарух Стойчевски