Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.10.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 17.10.2017 г.

На заседанието си на 17.10.2017 г. КФН реши:

1.Изпраща писмо до „Застрахователно дружество Евроинс” АД, с което изисква в едномесечен срок да коригира документите относно искането за отписване като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Изпраща писмо до от „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи, относно допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна. Емисията е в размер 10 000 000 евро, като цената на една облигация е 1000 евро.

3. Допуска още 5 кандидати до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и още 4 като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 25 и 26 ноември 2017 г. Списъците с всички допуснати кандидати може да намерите тук.
 
4. Възобновява производство, инициирано със заявление от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД,  за издаване на разрешение за организиране и управление на БТФ „Expat Czech PX UCITS ETF”. Изпраща писмо с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатираните по приложените към заявлението документи непълноти.
 
5. Възобновява производство, инициирано със заявление от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, за издаване на разрешение за организиране и управление на БТФ „Expat Greece ASE UCITS ETF”. Изпраща писмо с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатираните по приложените към заявлението документи непълноти.
 
6. Възобновява производство, инициирано със заявление от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, за издаване на разрешение за организиране и управление на БТФ „Expat Poland WIG20 UCITS ETF”. Изпраща писмо с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатираните по приложените към заявлението документи непълноти.
 
7. Възобновява производство, инициирано със заявление от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, за издаване на разрешение за организиране и управление на борсово търгуван фонд (БТФ) „Expat Romania BET-BK UCITS ETF” . Изпраща писмо с искане в едномесечен срок от получаването му да отстрани констатираните по приложените към заявлението документи непълноти.
 
8. Прекратява производство по заявление на „Кей Джей Кей Фънд II“ относно увеличаване на непряко квалифицирано участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на застрахователни дружества от групата на „Евроинс Иншурънс груп“ АД - „ЗД Евроинс“ АД, „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД и „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД
 
9. Открива производство за прилагане на принудителна административна мярка спрямо ЗК „Юроамерикан“ АД.