Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.09.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 17.09.2021 г.


На заседанието си на 17.09.2021 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия в размер на 2 763 756 (два милиона седемстотин шестдесет и три хиляди седемстотин петдесет и шест) броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100038980, издадена от „Доверие – обединен холдинг“ АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 18 736 099 (осемнадесет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди деветдесет и девет) лева на 21 499 855 (двадесет и един милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и пет) лева, осъществено по реда на чл. 89б, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.