Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.09.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 17.09.2020 г.


На заседанието си на 17.09.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия дялове, които ще бъдат издадени от национален договорен фонд (НДФ) от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, гр. София.
Емисията е  в размер до 3 868 000 броя безналични, поименни, непривилегировани дялове с право на глас, с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност 12,20 лева, и е в резултат на увеличаване на капитала на НДФ.
Вписва посочената емисия дялове, в процес на емитиране, в регистрите, водени от КФН.
 
2. Одобрява Димитър Калъпов за член на Съвета на директорите на Управляващото дружество „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД.
 
3. Утвърждава „Ековис Одит България“ ООД и „Одит - Корект“ ООД като одитори,  които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.
 
4. Изпраща нотификация до всички държави членки на ЕС, както и до Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн във връзка с намерението на „АКРЕА” ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия.
 
5. Изпраща нотификация до надзорния орган на Република Гърция във връзка с намерението на ЗД „ЕВРОИНС” АД да разшири обхвата на застрахователната си дейност при условията на правото на установяване в страната, чрез клон, по следните класове застраховки от Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането: т. 2 „Заболяване”,  т. 6 „Плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали съдове)”, т. 7 „Товари по време на превоз (включително стоки, багажи и др.)”, т. 12 „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали съдове)“, т. 13 „Обща гражданска отговорност”, т. 15 „Гаранции” и т. 17  „Правни разноски”.
   
6. Изпраща нотификация до надзорния орган на Република Гърция във връзка с намерението на „ЗК ЛЕВ ИНС” АД да разшири обхвата на извършваната от него дейност в Република Гърция при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните класове застраховки от Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането: т. 1 „Злополука /включително трудова злополука и професионални заболявания/, т. 3 „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/, т. 7 „Товари по време на превоз (включително стоки, багажи и др.)”, т. 8 „Пожар и природни бедствия“ и  т. 9 „Други вреди на имущество” .
 
7. Изпраща нотификация до надзорния орган на Кралство Испания във връзка с намерението на „ЗК ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на територията на страната при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните класове застраховки от Раздел II, буква „А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането:  т. 1 „Злополука /включително производствени злополуки и професионални заболявания/,  т. 3 „Сухопътни превозни средства /без релсови превозни средства/”, т. 8 „Пожар и природни бедствия“, т. 9 „Други вреди на имущество”, т. 10 „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, т. 13 „Обща гражданска отговорност”, т. 14 „Кредити”, т. 15 „Гаранции” и т. 18 „Помощ при пътуване (Асистанс)”.
 
8. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки относно стрес тестовете за ликвидност в предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и алтернативните инвестиционни фондове (ESMA34-39-897), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 
9. Изпраща писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), с което я уведомява, че предприетите мерки от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане на територията на Република България на 1 клас ценни книжа на подфонд CAT BOND на инвестиционно дружество Schroder GAIA SICAV.
 
10. Изпраща писмо до „Делта Кредит” АДСИЦ, гр. София, с искане за коригиране на констатирани несъответствия в проекта на устава, за който дружеството е поискало одобрение.
 
11. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Трейдинг 212” ЕООД (предишно наименование „Авус Капитал“ ЕООД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Федерална Република Германия.
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от затворен тип.