Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.09.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 17.09.2019 г.


На заседанието си на 17.09.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка и управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „Прогрес“ (със старо наименование „Компас Прогрес”), „Стратегия” (със старо наименование „Компас Стратегия”), „Евростабилност” (със старо наименование „Компас Евростабилност”) и „Плюс” (със старо наименование „Компас Плюс”).
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение  от „Вианд“ ЕАД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на 83 796 броя акции от капитала на „Свинекомплекс Николово“ АД, с. Николово, общ. Русе, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Одобрява промени в устава на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София.
 
4. Одобрява Изабела Маркова за член на Съвета на директорите и представляваща “Застрахователна компания Юроамерикан” АД.
 
5. Одобрява Методи Методиев като лице, което ще ръководи функцията за съответствие на „Фи Хелт Застраховане“ АД по силата на договор за прехвърляне на ключова функция.
 
6. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.
 
7. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД.
 
8. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „СЪРВИС  ЕНД СЪЛЮШЪНС БРОКЕРС БЪЛГАРИЯ” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
9. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „МАРТИКА“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
10. От разгледаните до 17.09.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г.:

Емил Хубенов
Александър Стойчев
Димитриос Харалампидис
Десислава Илиева

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 ноември 2019 г.:

Константин Манолов
Димитриос Харалампидис
Петър Василев
Константин Палавеев
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
11. Оповестява интернет страниците, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България, като счита публикуването на решението за уведомление по чл. 281, ал.1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти относно задължението на тези лица да преустановят предлагането на тези услуги чрез оповестените интернет страници.