Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.08.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 17.08.2017 г.

На заседанието си на 17.08.2017 г. КФН реши:
 
1. Отнема лиценза на ЗК „Надежда“ АД за извършване на застрахователна дейност за всички класове застраховки и забранява на ЗК „Надежда“ АД да сключва нови застрахователни договори и договори по активно презастраховане по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение. Забранява свободното разпореждане с активи на ЗК „Надежда“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност.
Назначава Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на ЗК „Надежда“ АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.
Оправомощава председателя на КФН да отправи искане до компетентния съд за образуване на производство по несъстоятелност срещу ЗК „Надежда“ АД след влизане в сила на настоящото решение.
 
2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 850 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лв. всяка една, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
3. Удължава срока на назначаване на Николай Полинчев за квестор на Застрахователна компания „ЗК Юроамерикан“ АД до 30.09.2017 г. Дава задължителни предписания на квестора да отправи искане до Юропиън-Американ Кепитъл груп за даване на предварително писмено съгласие за прехвърляне на финансови инструменти в друга надеждна депозитарна институция, която да спазва приложимото законодателство на Европейския съюз. Квесторът да представи в Комисията за финансов надзор отчет в срок 5 работни дни преди изтичането на срока.
 
4. Отказва да съгласува избора на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОК „ДСК - Родина” АД и управляваните от нея фондове.
 
5. Изпраща писмо до надзорния орган на Република Гърция относно намерението на ЗД „Евроинс” АД да извършва дейност на територията на Република Гърция при условията на правото на установяване, чрез създаване на клон.