Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.06.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 17.06.2021 г.


На заседанието си на 17.06.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Пламен Йончев за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

2. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ - КОРЕКТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД.

3. Вписва „Логистични решения“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Издава разрешение за придобиване от „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД на 100% квалифицирано участие в капитала на „Ен Ен Пенсионносигурително дружество“ ЕАД.

5. Издава разрешение на управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт” АД за преобразуване чрез вливане на договорен фонд (ДФ) „Астра Комодити” в ДФ „Астра Енерджи”, управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.

6. Приема на първо гласуване проект на Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд съгласно чл. 531 от КЗ.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 19.07.2021 г. включително.

7. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 19.07.2021 г. включително.

8. Отписва емисия облигации, издадени от „Сердика Пропъртис” АДСИЦ от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Емисията е в размер нa 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени, лихвоносни, корпоративни облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100008080.

9. Освобождава за 2021 година „Аурубис България“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

10. Дава съгласието си относно прехвърляне на застрахователен портфейл от „ЕН ЕН Застрахователно акционерно дружество - Клон София“ КЧТ към „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД.

11. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоки за сигурността и управлението на информационно-комуникационните технологии, издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

12. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор - Люксембург (CSSF), с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на два класа ценни книжа на подфонд RUSSIAN EQUITY на инвестиционно дружество AMUNDI FUNDS.

13. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF) - Люксембург, с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на седем класа ценни книжа на подфонд CARBON NEUTRAL CREDIT на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.

14. Изпраща писмо до управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ на национален договорен фонд „Динамик”.

15. Изпраща писмо до „Източна Газова Компания“ ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с отписване на издадената от дружеството емисия корпоративни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

16. Изпраща писмо до „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон“ КЧТ с искане за допълнителна информация и документи.