Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.04.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 17.04.2015 г.

На заседанието си на 17.04.2015 г. КФН реши:

1.Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД на акции на „Алтерон” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.

2.Вписва емисия в размер 1 306 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми  акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Би Джи Ай Груп” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 5 359 000 лв. на 6 665 000 лв., чрез извършено първично публично предлагане, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН с цел търговия на регулиран пазар.

3.Одобрява представените промени в устава на „Софарма Имоти” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще бъде насрочено за 28.05.2015 г.