Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.02.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 17.02.2017 г.

На заседанието си на 17.02.2017 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение за прекратяване на дружество „Улпина” АДСИЦ, съгласно решение на общото събрание на акционерите на дружеството.
Отнема лиценза на „Улпина” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания.
 
2. Одобрява представените промени в устава на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите.
 
3. Във връзка с влязло в сила решение на Върховен административен съд (ВАС), 5-членен състав, с което е оставено в сила Решение № 6090/19.05.2016 г. по описа на ВАС, 3-членен състав, за отмяна на Решение № 993-Е от 28.12.2015 г., с което Комисия за финансов надзор (КФН) е отказала издаването на потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фармхолд” АД, гр. Варна, и възобновяване на административното производство за издаване на потвърждение на проспекта, КФН взе Решение № 197-ПД от 17.02.2017 г., с което издава потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фармхолд” АД, гр. Варна. Със същото решение КФН вписа горепосочената емисия акции и дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от КФН.
 
4. Приема Указания относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти.