Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.12.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 16.12.2016 г.

На заседанието си на 16.12.2016 г. КФН реши:
 
1. Приема проект на Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода януари – юни 2017 година.
 
2. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, издадени от „Булленд инвестмънтс” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
3. Одобрява промяна в устава на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, отразяваща актуалния размер на капитала на дружеството, вписан по партидата на дружеството в търговския регистър след проведено увеличение на капитала му.
 
4. Одобрява Проект за изменение на Проект, изготвен на основание чл. 560, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които се предлага да бъдат финансирани, необходимите средства за тях и съответната финансова обосновка.
 
5. Удължава до 21.01.2017 г. срока за представяне на актуализиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фармхолд” АД, гр. Варна.