Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.11.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 16.11.2017 г.

На заседанието си на 16.11.2017 г. КФН реши:
 
 
1. Не издава окончателна забрана за публикуване от „Дийтсман Н.В.”, Холандия, на търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД на 480 295 броя акции на цена 4,15 лева всяка, на „Енергоремонт-Холдинг” АД,  гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до „Образователно - спортен комплекс Лозенец“ ЕАД, с което изисква в едномесечен срок да отстрани констатираните непълноти и несъответствия, както и да представи допълнителна информация и документи във връзка с проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
3. Отказва да издаде потвърждение на проспект на „Мина Станянци” АД, гр. София, за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации в размер на 4 000 000 лева, разпределени в 4 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, издадени от дружеството.
 
4. Потвърждава проспект на „Делтасток” АД, гр. София, за първично публично предлагане на емисия в размер на 1 550 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Акциите са с емисионна стойност, определена в диапазона от 3,40 лв. до 4,40 лв. за една акция, и ще бъдат издадени от „Делтасток” АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия обикновени акции, предмет на първично публично предлагане, във водения от КФН регистър.
 
5. Изпраща писмо до „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ с указания да бъдат извършени корекции и да бъде представен за одобрение нов проект на промени в устава на дружеството.
 
6. Отказва да отпише „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ – в ликвидация, гр. София, като публично дружество и издадената от дружеството емисия в размер на 650 000 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
7. Отписва „Фазан” АД, гр. Русе, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа, в размер на 1 234 692 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
8. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Алфа Финанс Холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на 2 588 741 броя акции от капитала на „Соларпро Холдинг“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Цената за една акция, предложена от търговия предложител е 0,76 лева.
 
9. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за брокери на ценни книжа и инвестиционни консултанти, които ще се проведат на 25 и 26 ноември 2017 г.
 
10. Прие на второ гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.