Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.11.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 16.11.2015 г.

На заседанието си на 16.11.2015 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 59 360 518 (петдесет и девет милиона триста и шестдесет хиляди петстотин и осемнадесет) лева, разпределена в 59 360 518 (петдесет и девет милиона триста и шестдесет хиляди петстотин и осемнадесет) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и с ISIN код BG1100032140, издадени от „Сирма Груп Холдинг” АД, гр. София, и представляващи регистрирания капитал на дружеството, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН. Вписва „Сирма Груп Холдинг” АД, град София, като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
2. Приема на второ гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 
3. Одобрява проекта на актуализиран бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г.
 
4. Отхвърля като неоснователни жалбите на Десислав Стефанов Тосунов и Божидар Иванов Първанов.
 
5. Приема на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество и го публикува за становища и предложения в 14-дневен срок. Проектът на НИД на Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, както и мотивите към него, можете да намерите тук.
 
6. Определя размера на вноските на застрахователите към Гаранционния фонд по чл. 249, т. 1 и т. 2 от Кодекса за застраховането, както и сроковете и реда за тяхното набиране.  
 
7. Възнамерява да спазва насоките по прилагане на директива 2009/138/ЕО  "Платежоспособност II" на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Насоките по прилагане на директива 2009/138/ЕО  "Платежоспособност II" можете да намерите тук.
 
8. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на „ЗАД Виктория” АД, гр. София, в „Дженерали Застраховане” АД, гр. София.
 
9. Приема Обзора на икономическата активност в България – октомври 2015 г.