Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.10.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 16.10.2017 г.


На заседанието си на 16.10.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ, гр. Варна, с указания за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителни документи, във връзка със заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и потвърждаване на проспект.

2. Изпраща писмо до „Принц фон Пройсен Кепитъл Лимитед“, гр. София, с указания за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия, както и за предоставяне на допълнителни документи, във връзка със заявление от дружеството за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издавани от дружеството.

3. Изпраща писмо до „Делтасток“ АД, гр. София,  с указания за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация, във връзка със заявление от дружеството за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издавани от дружеството.