Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.09.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 16.09.2021 г.


На заседанието си на 16.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Огнян Георгиев за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „Златен Лев Капитал“ ЕАД.
 
2. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на „ЗД НОВА ИНС” ЕАД в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД.
 
3. Вписва Фонд за разсрочени плащания „ЦКБ-Сила“, управляван от ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до надзорния орган на Република Франция относно намерението на „Ес Ер Инс Застрахователен брокер“ ЕООД да извършва застрахователна дейност на нейна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
 
5. Изпраща писмо до „Блокс груп“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.  
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на борсово търгуван фонд (БТФ) “Borg AI Ultra UCITS ETF” („Борг АИ Ултра ЮСИТС БТФ“).