Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.08.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 16.08.2018 г.


На заседанието си на 16.08.2018 г. КФН реши:
 
 1. Отписва „Б.Л. Лизинг“ АД, гр. София, от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Отписва и издадената от дружеството емисия ценни книжа, в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.
 
2. Издава разрешение на управляващото дружество „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД за прекратяване на управлявания от него договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд“.
 
3. Изпраща писмо до Дениз Хюсеин с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с уведомление за намерение да придобие квалифицирано участие в инвестиционен посредник „Коактории Финанс” АД.
 
4. Прекратява образуваните производства във връзка с постъпили уведомления от инвестиционен посредник „Прогресива Трейдинг” OOД (с предишнo наименование „ББГ Симекс - България” OOД) относно намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Гърция, Република Румъния и Република Италия. Производствата се прекратяват поради отнемане на лиценза на дружеството за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
5. Одобрява Людмила Борисова за ръководител на функцията по вътрешен одит на ЗАД „Енергия” АД.
           
6. Одобрява Людмила Борисова за ръководител на функцията по вътрешен одит на ЗАД „Алианц България живот” АД.
 
7. Одобрява Людмила Борисова за ръководител на функцията по вътрешен одит на ЗАД „Алианц България” АД.
 
8. Уведомява регулаторните органи на Република Португалия и Република Франция, че застрахователният брокер  „Адванс Иншурънс Сълюшънс Брокер” АД, гр. София, има намерение да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги, на територията на техните държави.
 
9. Изпраща писмо до „Кредит Анализис Консулт” ЕООД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявление от дружеството за заличаването му от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.