Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.07.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 16.07.2020 г.


На заседанието си на 16.07.2020 г. КФН реши:

1. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД и на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД.
 
2. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.06.2018 г. до 30.06.2020 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 521 – УПФ от 16.07.2020 г. и № 522 - ППФ от 16.07.2020 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, „Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
3. Отписва „Мейфеър Груп ПиЕлСи“ АД, „Голд Инвестмънт Груп“ АД, „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД и „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ“ АД, както и издадените от дружествата емисии ценни книжа, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до управляващото дружество (УД) „ЕФ Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с разширяване на обхвата на издадения лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.