Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.07.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 16.07.2019 г.


На заседанието си на 16.07.2019 г. КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Синергон Холдинг“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София на 43 879 бр. акции от капитала на „Светлина“ АД, гр. Сливен от останалите акционери на дружеството.

2. Издава одобрение на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на договорен фонд (ДФ) „Профит” и ДФ „Престиж”.
 
3. Одобрява изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България”, “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” и “Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България”,  приети от Управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България” АД.
 
4. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на ГФО за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ, на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС” АД .

5. Утвърждава „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА” ООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД като одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на ГФО за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

6. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор,  че управляващото дружество Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България 7 класа ценни книжа на подфонд GLOBAL ENERGY TRANSITION на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund.

7. Изпраща нотификационна форма до компетентния орган на Република Италия относно намерението на застрахователно акционерно дружество „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД да извършва дейност в Република Италия при условията на свобода на предоставяне на услуги, по определени класове застраховки съгласно чл. 46, ал. 2 от КЗ.

8. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Федерална Република Германия (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) за потвърждаване на получената нотификация относно намерението на „JFD Bank” AG (старо наименование ACON Bank) инвестиционен посредник, лицензиран от BaFin, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.

9. Изпраща писмо до „Рила Брокерс“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

10. Определя за съществена трета държава САЩ във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави съгласно чл. 117 от Наредба № 50. Нивото на антицикличния буфер за трето тримесечие на 2019 г. към експозиции в тази държава е 0%.