Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.07.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 16.07.2018 г.


На заседанието си на 16.07.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващото дружество “Конкорд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд “Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“.
 
2. Издава одобрение на национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд” АД, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
3. Утвърждава „Eковис Одит България” ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Животозастрахователен институт” АД.
 
4. Съгласува избора на „КПМГ Одит“ ООД и „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на „Пенсионно-осигурителна компания Доверие” АД и управляваните от него „Професионален пенсионен фонд „Доверие“, Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ и Универсален пенсионен фонд „Доверие“.
 
5. Одобрява Елена Бичева и Николай Павлов за членове на съвета на директорите на управляващото дружество „Елана Фонд Мениджмънт” АД.
 
6. Одобрява Петър Аврамов и Пламен Шинов за нови членове на Управителния съвет на Гаранционния фонд и изисква допълнителна информация относно Борислав Иванов Михайлов, Орлин Ценков Пенев и Юри Константинов Копач във връзка с преизбирането им за членове на Управителния съвет на фонда.
 
7. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC) с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с намерението на „Leadcapital Markets Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри” АД (с предишно наименование „Балканска Инвестиционна Компания” АД) с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Испания и Полша.
 
9. Изпраща писмо до „Застрахователно дружество „ОЗОК Инс“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка със заявлението за утвърждаване на „Ековис Одит България” ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018.