Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.06.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 16.06.2017 г.


На заседанието си на 16.06.2017 г. КФН реши:
 
1. Във връзка с установените нарушения на нормативната уредба, свързани с образуването на техническите резерви, както и поради констатираното неспазване на минималното капиталово изискване, забранява свободното разпореждане с активи на Застрахователна компания „Надежда” АД за срок от един месец, считано от датата на издаване на настоящото решение.
            За срок от един месец, считано от датата на получаване на настоящото решение, забранява на Застрахователна компания „Надежда” АД да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях.
Назначава за един месец Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на Застрахователна компания „Надежда” АД. Квесторът осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на Застрахователна компания „Надежда” АД, в това число функциите на работодател. Квесторът установява финансовото състояние на предприятието, отстранява нарушенията и управлява предприятието в интерес на застрахованите и ползващите се лица. Правомощията на квестора не се ограничават от устава на застрахователя. Без да се засягат правомощията му по закон, квесторът се назначава с основна задача да установи финансовото състояние на Застрахователна компания „Надежда” АД.  
            Пълния текст на решенията може да намерите тук.
 
2. Във връзка с констатирано неспазване на минималното капиталово изискване, забранява свободното разпореждане с активи на Кооперация „Синдикална взаимо застрахователна кооперация – СиВЗК” за срок от един месец, считано от датата на издаване на настоящото решение.
            За срок от един месец, считано от датата на получаване на настоящото решение, забранява на Кооперация „Синдикална взаимо застрахователна кооперация – СиВЗК”да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях.
Назначава за един месец Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на Кооперация „СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗК”. Квесторът осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК”, в това число функциите на работодател. Квесторът установява финансовото състояние на предприятието, отстранява нарушенията и управлява предприятието в интерес на застрахованите и ползващите се лица.Правомощията на квестора не се ограничават от устава на застрахователя. Без да се засягат правомощията му по закон, квесторът се назначава с основна задача да установи финансовото състояние на Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК”.   
            Пълния текст на решенията може да намерите тук.
 
3. Съгласува избор на одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД и управляваните от него фондове.