Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.04.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 16.04.2020 г.


На заседанието си на 16.04.2020 г. КФН реши:
   
1. Вписва „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Вписва емисия в размер на 1 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, която представлява регистрирания капитал на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
2. Отписва договорен фонд „Ди Ви Евробонд” като емитент и колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, и издадената от фонда емисия дялове.
 
3. Одобрява Любима Джизова – Стефанова за член на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
4. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.03.2018 г. до 31.03.2020 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълния текст на решения № 270 – УПФ от 16.04.2020 г. и № 271 - ППФ от 16.04.2020 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
5. Изпраща писмо до „НУРТС България“ ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с отписване на дружеството като емитент и издадената емисия корпоративни облигации от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.