Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.04.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 16.04.2019 г.


На заседанието си на 16.04.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Даниела Петкова, Ангелинка Петрова, Васил Яначков, Димана Ранкова и Мирослав Маринов за членове на Управителния съвет на ПОК „Доверие“ АД. Издава одобрение на Гералд Вебер (Gerald Weber), Клаус Мюледер (Klaus Mühleder), Петер Хьофингер (Peter Höfinger) и Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в България“ (КНСБ) за членове на Надзорния съвет на същата компания. Одобрява и Герхард Грунд (Gerhard Grund) за независим член на Надзорния съвет на ПОК „Доверие“ АД.
 
2. Одобрява Дойчо Дойчев за член на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.
 
3. Одобрява Владислав Русев, Павлин Петков, Цветомир Илиев за членове на Управителния съвет на ПОД „Алианц България“ АД. Издава одобрение на Валерий Петров и на Кристоф Плейн (Christoph Plein) за членове на Надзорния съвет, а на Иван Паскалев за прокурист на същото дружество.
 
4. Одобрява Минко Герджиков, Венелин Милев и Андрей Шотов за членове на Съвета на директорите на ПОК „Бъдеще“ АД, а Трифон Грудев и Йордан Генчев за независими членове на Съвета на директорите на същото дружество.
 
5. Одобрява Силвия Габровска и Георги Личев за членове на Управителния съвет на ПОК „Топлина“ АД.
 
6. Одобрява Николай Борисов за независим член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД.
 
7. Одобрява Иоанис Партениотис за независим член на Съвета на директорите на ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД, а Огнян Георгиев за член на Съвета на директорите на същото дружество.
 
8. Съгласува избора на ПОК „Доверие“ АД „КПМГ Одит“ ООД и „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД да бъдат одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.
 
9. Издава временна забрана за публикуване на  търгово предложение от „Зора 2005” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 258 185 броя акции от капитала на „Север – Холдинг” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.
 
10. Открива административни производства за заличаване на застрахователните агенти ЕТ „Трувекс – Владимир Славков“ и ЕТ „Кокиче – Мария Живкова“ от регистъра, воден от КФН.
 
11. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.
 
12. Изпраща писмо до управляващото дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорни фондове „ОББ Платинум Облигации“, „ОББ Патримониум Земя“, „ОББ Платинум Евро Облигациии“, „ОББ Премиум Акции“, „ОББ Глобал Фарм Инвест“, „ОББ Глобал растеж“, „ОББ Глобал Детски Фонд“, „ОББ Глобал Дивидент” и „ОББ Балансиран Фонд“.
 
13. Изпраща писмо до УД „Аларик Кепитъл” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на ДФ „Аларик – Глобални Суровини” чрез вливане в ДФ „Аларик –  Хибриден Депозит”.
 
14. Изпраща писмо до „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение за промени в устава на дружеството.
 
15. Изпраща писмо до „Рекрекс Консултинг” ЕOOД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Република Румъния при условията на правото на установяване.