Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.04.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 16.04.2018 г.


На заседанието си на 16.04.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) “Делтасток управление на активи” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него Договорен фонд (ДФ) “Делтасток глобален фокус”.
 
2. Изпраща писмо до „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД с искане да се извършат корекции на документите относно потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД.
 
3. Издава одобрение на Управляващо дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за преобразуване на договорен фонд (ДФ) „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ чрез вливане в ДФ „Конкорд Фонд 2 – Акции“.
 
4. Издава одобрение на Гергана Шиникова за лице, което да ръководи функцията за съответствие на ЖЗК „Съгласие“ АД.
 
5. Открива производство по заличаване на „ЗБК ИНС КОНСУЛТ” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до застрахователен брокер „МЕГА ИНС БРОКЕР” EООД, с което изисква допълнителни документи и информация във връзка със заличаването му от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Вписва „Алфа Акаунт М“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
8. Определя индивидуалните годишни вноски за 2018 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници. За всеки инвестиционен посредник с пълен лиценз вноската е 1000 евро.