Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.02.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 16.02.2018 г.


На заседанието си на 16.02.2018 г. КФН реши:
 
1. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Алфа България” АД, гр. София. Емисията е в размер 59 058 000 броя поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.
 
2. Изпраща писмо до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД да се прецизират преводите на документите по представените нотификации за публично предлагане на дялове на договорен фонд ДФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF, ДФ „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF”, ДФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF”, ДФ „Expat Hungary BUX UCITS ETF”, ДФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF” и ДФ „Expat Slovakia SAX UCITS ETF” на територията на Федерална република Германия.
 
3. Издава одобрение на промените в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетна стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ „Конкорд Фонд–6 Облигации”, приети с решение на СД на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” ЕАД по протокол от заседание, проведено на 31.01.2018 г.
Изпраща писмо на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, с което от дружеството се изисква коригиране на Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Конкорд Фонд–6 Облигации”, ДФ „Конкорд Фонд–1 Акции и облигации”, ДФ „Конкорд Фонд–2 Акции”, ДФ „Конкорд Фонд–3 Сектор Недвижими Имоти”, ДФ „Конкорд Фонд–4 Енергетика”, ДФ „Конкорд Фонд–5 ЦИЕ”, НДФ „Конкорд Фонд–7 Саут-Ийст Юръп”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” и ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд”.
 
4. Изпраща писмо до УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за извършване на корекции на Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, на управляваните от него ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и ДФ „Адванс Източна Европа”.
 
5. Одобрява проект на бюджет за административните разходи на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2018 г.
 
6. Отхвърля постъпилата жалба в КФН от „Източна газова компания” ЕАД срещу Решение № 74-Е/18.01.2018 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.   
 
7. Отхвърля постъпилата жалба в КФН от „Източна газова компания” ЕАД срещу Решение № 75-Е/18.01.2018 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.
 
8. Приема отчета на плана за действие на Комисията за финансов надзор за 2017 г.
 
9. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2017 г