Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.01.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 16.01.2020 г.


На заседанието си на 16.01.2020 г. КФН реши:
 
1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
 
2. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.12.2017 г. до 31.12.2019 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълния текст на решения № 45 – УПФ от 16.01.2020 г. и № 46 - ППФ от 16.01.2020 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
 
3. Издава разрешение на „ЕВРО-ФИНАНС“ АД да намали капитала си от 40 000 000 лева на 14 100 002 лева чрез обезсилване на 25 899 998 броя акции след придобиването им от дружеството чрез обратното изкупуване на акции.
 
4. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД (БФБ АД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с искането на БФБ АД да се регистрира като администратор на бенчмаркове съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета.
 
5. Изпраща писмо до „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.