Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.12.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 15.12.2020 г.


На заседанието си на 15.12.2020 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващото дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на национален договорен фонд (НДФ) от отворен тип „Актива”.
Вписва „Актива” като НДФ от отворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от НДФ от отворен тип „Актива”.
Вписва „Актива Асет Мениджмънт” АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.
 
2. Вписва емисия акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 6 578 254 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 13 156 509 лв. на 19 734 763 лв.
 
3. Издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Ню Уеб Маркет” ЕАД за закупуване чрез ИП „АВС ФИНАНС” АД на акции на „Уеб Медия Груп” АД от останалите акционери на дружеството.
 
4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД на 432 640 броя акции от капитала на „И Ар Джи Капитал - 3“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.
 
5. Отказва да издаде лиценз на „Глобъл Стратеджи” ЕАД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
6. Изпраща писмо до „Блек Сий Стар“ АД, гр. Пловдив, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.