Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.10.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 15.10.2020 г.


На заседанието си на 15.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Финанс Директ“ АД.
Емисията в размер 2 000 000 евро, разпределени в 2000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 12.11.2019 г. и дата на падеж 12.11.2024 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Потамиро Лимитид“, Република Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 34 622 броя акции от капитала на „София Хотел Балкан“ АД от останалите акционери на дружеството.
 
3. Признава придобита квалификация от Марио Панков за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.
 
5. Изпраща писмо до „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ Застрахователно акционерно дружество“ АД, с което уведомява дружеството, че няма правни пречки за сключване на договор за възлагане на външен изпълнител на функцията, следяща за спазване на нормативните изисквания в дружеството.
 
6. Спира образуваното производство за вписване на „Уиннърс Грууп“ ЕООД в регистъра на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до компетентния надзорен орган на Обединеното кралство, с което го информира, че КФН не може да даде съгласие за прехвърляне на застрахователен портфейл в рамките на Европейския съюз от “TT Club Mutual Insurance Limited” към „ТТ Club BV“.
 
8. Изпраща писмо до управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с разширяване на обхвата на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество.
 
9. Изпраща писмо до Гаранционния фонд (ГФ) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проект на годишен бюджет на ГФ за 2021 г.