Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.09.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 15.09.2020 г.


На заседанието си на 15.09.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Родна земя Холдинг“ АД.
Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност в размер на 1000 лева всяка една, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3.60%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 06.03.2020 г. и дата на падеж 06.03.2029 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Не издава забрана на Светозар Абрашев за придобиване на пряко квалифицирано участие в размер на 44% от капитала на инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.
 
3. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“.
 
4. Изпраща писмо до „Глобъл Стратеджи” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с производство по издаване на лиценз за извършване дейности и услуги като инвестиционен посредник по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1-5 и 7 от ЗПФИ.