Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.09.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 15.09.2016 г.

На заседанието си на 15.09.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 1 749 547 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код: BG1100019048, издадени от „Инвестор.бг” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството,  в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

2. Поправя допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение № 623-Е от 02.09.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

3. Приема на второ гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.