Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.08.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 15.08.2019 г.


На заседанието си на 15.08.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 4 385 503 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции, в процес на емитиране, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Одобрява Александър Майстер и Боян Гиргинов за членове на Съвета на директорите на управляващото дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД.
 
3. Одобрява Николай Станчев за член на Управителния съвет на „Джи Пи Презастраховане“ ЕАД.
 
4. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „Застрахователно дружество Нова Инс” ЕАД.
 
5. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД.
 
6. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., както и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД.
 
7. Съгласува избора на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ековис Одит България“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на „Пенсионноосигурително дружество - Бъдеще” АД и управляваните от него пенсионни фондове. 
 
8. Предявява иск пред Софийския градски съд срещу „Уеб Медия Груп“ АД, гр. София, за прогласяване на нищожност на сделки с финансови инструменти на основание чл. 13, ал. 1, т. 19, б. „б“ от ЗКФН, във връзка с чл. 114, ал. 12 от ЗППЦК.
 
9. Комисията за финансов надзор разгледа Препоръките на EIOPA за застрахователния сектор с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, приети от Съвета на надзорниците на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване на 19.02.2019 г. (EIOPA-ВoS-19/040 BG) и реши:
Спазва в надзорната си практика Препоръка 2, Препоръка 3, Препоръка 5, Препоръка 6, Препоръка 7 и Препоръка 9
Възнамерява да спазва Препоръка 1 и Препоръка 8 в надзорната си практика, освен в случая по Препоръка 4, която не е приложима.
 
10. Изпраща писмо до „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
11. Изпраща писмо до „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от дружеството.