Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.07.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 15.07.2015 г.


На заседанието си на 15.07.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия на инвестиционно дружество „Надежда” АД и управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт” АД, с което да представят коригирани документи.

2. Одобрява преобразуването на инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД - отделяне чрез придобиване на имущество на дружеството от приемащо дружество „ДФКО” ООД.

3. Вписва емисия в размер на 5 083 431 лв., разпределени в 5 083 431 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, издадена от „Българска роза” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 267 549 лв. на 5 350 980 лв. с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

4. Издава временна забрана за публикуване на внесеното от „Мел холдинг” АД търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Витапрот - Славяново” АД от останалите акционери на дружеството.

5. Прекратява образувано производство за издаване на допълнителен лиценз на „Ви-Веста Холдинг” АД, представител на ЗК „Надежда” АД, за издаване на допълнителен лиценз на ЗК „Надежда” АД по застраховане за нови видове застраховки.

6. Приема за сведение отчети за дейността на управление „Застрахователен надзор” за трето и четвърто тримесечие на 2014 г.