Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.06.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 15.06.2016 г.

На заседанието си на 15.06.2016 г. КФН реши:

1.Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода юли – декември 2016 г.
 
2.Одобрява отчета за изпълнение на бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г.
 
3.Изпраща писмо до „Нео Лондон Капитал” ЕАД с указания за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия относно потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
4.Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в акции издавани от „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане (в процес на емитиране), във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
5.Вписва УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прагове в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.
 
6.Издава разрешение на управляващо дружество „Елана Фонд Мениджмънт” АД да организира и управлява договорен фонд „Елана България”. Вписва на основание чл. 12, ал. 8 от ЗДКИСДПКИ договорен фонд „Елана България” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор (КФН). Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Елана България” и Документ с ключовата информация за инвеститорите на основание чл. 12, ал. 6 от ЗДКИСДПКИ. Вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Вписва договорен фонд „Елана България” като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.
 
7.Изпраща уведомление до компетентния орган на Федерална Република Германия и Кралство Холандия относно представена допълнителна информация по чл. 46, ал. 1 от КЗ във връзка с намерението на ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД да осъществява дейност на територията на посочените държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги.
 
8.Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия относно намерението „Дженерали Застраховане” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по следните видове застраховки, за които има издаден лиценз по Раздел II, буква “А” на Приложение 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), а именно: т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.