Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.04.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 15.04.2021 г.


На заседанието си на 15.04.2021 г. КФН реши:
 
1. Издава лиценз на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел - инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Одобрява проспект за първично публично предлагане на 1 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, които ще бъдат издадени от дружеството, в резултат на първоначално увеличаване на капитала.
Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова Брокерска къща“ ЕООД на 27 961 916 броя акции от останалите акционери на дружеството.
 
3. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от „Агроенерджи“ АДСИЦ за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова Брокерска къща“ ЕООД на 18 500 000 броя акции от останалите акционери на дружеството.
 
4. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД на 1 200 000 броя акции остналите акционери на дружеството.
 
5. Вписва „Либерти Брокер“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Заличава „ЕЙ ВИ ЕЪР” ЕООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Приема на първо гласуване проект на Наредба за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 17.05.2021 г. включително.
 
8. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 29.03.2019 г. до 31.03.2021 г.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на Решения № 211 – УПФ от 15.04.2021 г. и № 212 - ППФ от 15.04.2021 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Пазари“,“Осигурителен пазар“, „Статистика”, ”Статистика и анализи”.
 
9. Изпраща писмо до „ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на актюерската функция и функцията по управление на риска на трето лице.