Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.04.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 15.04.2016 г.

На заседанието си на 15.04.2016 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация относно потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Евролийз ауто” ЕАД, гр. София.
 
2. Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Трейд 7” ЕООД (в процес на учредяване).
 
3. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от  „Интерком Груп” ООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД на акции на „Явор” АД, от останалите акционери на дружеството.
 
4. Изпраща писмо до „Холдинг Център” АД, гр. София, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи относно потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
5. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнема правото за упражняване на дейност като брокер на Георги Хараламбиев.
 
6. Прекратява административно производство по издаване на потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от “ИБ Медика” ЕАД.
 
7. Издава на „Европейска здравноосигурителна Каса” ЗАД лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с група от класове застраховки по раздел ІІ, буква „А” на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането (в сила от 01.01.2016 г.), а именно по т. 1, 7, 8, 9, 16 и 18.
 
8. Отказва да издаде на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот” поисканото на основание чл. 120, ал. 1 от Кодекса за застраховането (отм.) разрешение за доброволно прекратяване.