Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.03.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 15.03.2016 г.

На заседанието си на 15.03.2016 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „ОББ Глобал Дивидент” и вписва ДФ „ОББ Глобал Дивидент” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „ОББ Глобал Дивидент” и Документ с ключовата информация за инвеститорите и вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, а дружеството – като емитент.
 
2. Издава разрешение на управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „ОББ Глобал Растеж” и вписва ДФ „ОББ Глобал Растеж” в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „ОББ Глобал Растеж” и Документ с ключовата информация за инвеститорите и вписва емисията дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, а дружеството – като емитент.
 
3. Издава разрешение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, гр. София, да организира и управлява национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд - 7 Саут - Ийст Юръп” и вписва НИФ „Конкорд Фонд - 7 Саут - Ийст Юръп”  в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 6 от ЗКФН. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на дялове на НИФ „Конкорд Фонд - 7 Саут - Ийст Юръп” в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 1 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми дялове с номинална и емисионна стойност 10 лева. Вписва емисията дялове, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране и „Конкорд Фонд - 7 Саут - Ийст Юръп” като емитент, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
 
4. Прекратява образуваното производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Нео Фин Капитал” ЕАД.

5. Разрешава промяна в статута по чл. 37 от КЗ на застрахователя „Европейска Здравноосигурителна Каса”  ЗАД на застраховател, който ще извършва дейността си по правилата за застрахователите без право на достъп до единния пазар.