Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.02.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 15.02.2016 г.

На заседанието си на 15.02.2016 г. КФН реши:

1. Отказва да издаде потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, в размер 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100003158, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
 
2. Прекратява образуваното производство за издаване на потвърждаване на проект на проспект за първично публично предлагане на емисия обезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Виена Реал Естейт” ЕАД, гр. София.
 
3. Уведомява компетентния орган на Кралство Испания относно намерението на ИП „Бенч Марк Финанс” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на страната.
 
4. Прекратява образуваното производство за издаване на потвърждаване на проект на проспект за първично публично предлагане на емисия обезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Виена Реал Естейт” ЕАД, гр. София.
 
5. Признава придобитата от Ангел Ангелов квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
6. Приема за сведение приетия от Управляващия комитет документ „Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия”. Документът може да намерите тук: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/