Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.01.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 15.01.2019 г.


На заседанието си на 15.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, издадена от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 5 446 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 3 325 006 лева на 8 771 006 лева.
 
2. Издава одобрение на „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Златен лев Капитал” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Златен лев”.
Изпраща писмо до дружеството с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на същия договорен фонд.
 
4. Признава придобитата от Юри Катанов квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
5. Уведомява Белгийския надзорен орган за финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Authority – FSMA), че инвестиционният фонд IN.focus, управляван от KBC Asset Management NV, Белгия, може да извършва публично предлагане на територията на Република България на 2 класа ценни книжа на подфондове KBC ExpertEase Defensive Balanced и KBC ExpertEase Dynamic Balanced.