Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.11.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 14.11.2019 г.


На заседанието си на 14.11.2019 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации в размер на 22 000 000 лева, разпределени в 22 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност от 1 000 лева всяка една, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4,50%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 31.05.2019 г. и дата на падеж 31.05.2027 г., издадена от „Устрем Холдинг“ АД.
Вписва посочената емисия облигации и „Устрем Холдинг” АД, гр. София, като емитент, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Вписва „Булфин Консулт” ООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.
 
3. Вписва „ЛВГ БРОКЕР“ ЕООД и „AБРОКЕР” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Прекратява откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ВТИ Брокерс“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Заличава „ЕМ ДИ ЕМ 78“ ЕООД и "САНДИ БРОКЕР" ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

6. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на „Н. Т. РЕВЕНТОН” ЕООД, „РОКАДО - 2” ЕООД, „НКВ ИНС” ЕООД и „П2 КОНСУЛТ” ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Приема да спазва в надзорната практика на Насоки относно рисковите фактори съгласно Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA31-62-1293).
 
8. Изпраща писмо до национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
9. Изпраща писмо до „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания и потвърждаване на проспект.
 
10. Изпраща писмо до „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на Иван Колев за ръководител на функцията за съответствие на дружеството.
 
11. Изпраща писмо до „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на Иван Колев за ръководител на функцията за съответствие на дружеството.