Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.11.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 14.11.2016 г.

На заседанието си на 14.11.2016 г. КФН реши:

1. Вписва „Алтерко” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН. Вписва емисия в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, разпределена в 15 000 000 (петнадесет милиона) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Алтерко” АД и представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.