Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 14.09.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 14.09.2021 г.


На заседанието си на 14.09.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. Севлиево.
Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100003214, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4,50%, но общо не по-малък от 3,25% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 29.03.2021 г. и дата на падеж 29.03.2030 г.
Вписва посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Вписва емисия акции, издадени от „БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти“ АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 Емисията е в размер на 5 250 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100008157 и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 2 650 000 лева на 7 900 000 лева чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от дружеството.
 
3. Приема на второ гласуване Наредба за допълнение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.
Предстои обнародване в Държавен вестник.
 
4. От разгледаните до 14.09.2021 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 25 и 26 септември 2021 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 25 септември 2021 г., се допускат: Жана Костадинова Христова, Борислав Детелинов Йонов, Гергана Миленова Петкова, Юлиан Йорданов Арсенов, Валентина Велизарова Василева, Кристиян Алберт Андонов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 26 септември 2021 г., се допускат: Димитър Иванов Петков, Калин Дафчов Георгиев, Никола Стоянов Ангелов, Георги Данчев Сираков, Цветан Любомиров Цеков, Кристиян Алберт Андонов, Николай Иванов Иванчев.
    Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, по реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат по реда на подаването им.
    Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 5 дни преди провеждане на съответния изпит.
    Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.
    Изпитите ще бъдат проведени при спазване на всички действащи към 25 септември противоепидемични мерки.
 
5. Изпраща писмо до Комисия за надзор на финансовия сектор - Люксембург, с което я уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на един клас ценни книжа на подфонд BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025 на инвестиционно дружество AMUNDI FUND SOLUTIONS.